Banking & Finance

Mori Hamada & Matsumoto

Blockchain

Anderson Mori & Tomostune

Cartels

Nishimura & Asahi

Fintech

Anderson Mori & Tomotsune

Insurance & Reinsurance

Chuo Sogo Law Office

Intellectual Property

Nagashima Ohno & Tsunematsu

Litigation

Mori Hamada & Matsumoto

Mergers & Acquisitions

Nagashima Ohno & Tsunematsu

Private Equity

Mori Hamada & Matsumoto

Real Estate

Nishimura & Asahi

Shipping

TMI Associates

Tax

TMI Associates

Technology

Nagashima Ohno & Tsunematsu