Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) Teklifi, 28 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş, 01 Temmuz 2022 tarihinde kabul edilmiş ve 07 Temmuz 2022 sayılı ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Kanunu’nun hükümlerinin büyük bir kısmı 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik ile özetle; aracı hizmet sağlayıcıların hukuka aykırılığa ilişkin sorumluluğu genişletilmiş, bu kapsamda bilişim sistemini kurmak, erişime açık tutmak ve etkin bir şekilde işletmekle yükümlü olduğu belirtilmiş; denetlenebilirliğin sağlanması bakımından, hem hizmet sağlayıcılara hem aracı hizmet sağlayıcılara 10 yıl süreyle defter tutma yükümlülüğü getirilmiş; elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması, engellenmesi ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkinin şeffaf, adil ve tarafların hukuksal menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesini sağlamak gibi, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve bunların önlenmesi yönünde önlemler getirilmiş; elektronik hizmet aracı sağlayıcılara yüklenen bazı belirli başlı yükümlülükler elektronik hizmet sağlayıcılara da yüklenmiştir. Değişiklik, belirli tutarlardaki haddi aşan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara lisans alma ve bu lisansı yenileme yükümlülüğü getirmesi bakımından da önem arz etmektedir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yükümlülüklerin de yer aldığı ayrıca göze çarpmaktadır.

 

I. GİRİŞ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“E-Ticaret Kanunu”) yürürlüğe girdiği tarih olan Ekim 2014’ten bu yana, e-ticaret ekosistemine yeni işletmeler, iş modelleri ve ürün gruplarının dahil olduğu bilinmektedir. Yine, “elektronik ticaret pazar yerleri” (Marketplace), e-ticaretin büyümesinde önemli bir satış kanalı olmuştur.

Uygulamada bugüne kadar elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, tek taraflı belirledikleri veya açık olmayan sözleşme hükümlerini dayatma, kendi mal veya hizmetlerini ön plana çıkarma, veri taşınabilirliğini zorlaştırma veya buna izin vermeme, mal veya hizmet teminine zorlama, geç ödeme yapma, kampanyalı mal veya hizmet sunmaya zorlama, herhangi bir hizmet vermemesine rağmen bedel alma, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürme, sunulan hizmetleri kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma gibi, haksız ve adil olmayan uygulamalarda bulunabildiği görülmüştür. Yine, agresif büyüme stratejileri uygulayarak büyük ölçekli hale gelen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, sahip oldukları ağ etkileri ve ölçek ekonomilerinden faydalanarak pazardaki konumlarını daha da güçlendirmiş ve pazarlık gücü, tüketici tercihlerini belirleme yeteneği ve hizmet sağlayıcılar üzerindeki kontrol imkanlarıyla elektronik ticaret sektörüne yeni aracı hizmet sağlayıcıların dahil olmasını da zorlaştırmaktadırlar.

Belirtmek gerekir ki, kuruluş ve faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenen ve münhasıran bu kanunlarla yetkilendirildikleri seyahat acenteliği, bankacılık, sigortacılık, ödeme hizmetleri ve elektronik haberleşme alanları gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerin, E-Ticaret Kanunu’nda yer alan diğer hususlara ilişkin yükümlülükleri devam etmekle birlikte, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmektedir.

II. DEĞİŞİKLİK KANUNU NELER GETİRİYOR?

 

 1. Tanımlar

Değişiklik Kanunu ile E-Ticaret Kanunu’nda halihazırda mevcut olan aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı tanımlarına ek olarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı başta olmak üzere yeni tanımlar getirilmektedir. Değişiklik Kanunu’nda yer alan yeni tanımlar aşağıdaki gibidir;

 • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı: “elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcı“,
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı: “elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcı“,
 • Elektronik ticaret ortamı: “elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformlar“,
 • Elektronik ticaret pazar yeri: “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamı“,
 • Net işlem hacmi: “İptal ve iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamı“,
 • Ekonomik bütünlük: “bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararlan alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bulundurmasını veya bu hallere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesi

Söz konusu aktörlerin yükümlülükler belirlenirken net işlem hacmi gözetilmiş olduğundan, bu kavram açık şekilde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, net işlem hacmi, iptal ve iadeler hariç olmak üzere, nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerlerinin tüm vergi, fon, harç ve benzeri dahil toplamını içermektedir. Ayrıca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret pazar yerinin olması halinde net işlem hacmi hesaplanırken bu pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının olması halinde ise bu ortamların tamamı üzerinden gerçekleşen hacim, net işlem hacmine dahil edilecektir.

Ekonomik bütünlük tanımı hem yatay hem de dikey yönlü kontrol ilişkisini kapsayacak şekilde gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişilerle bağlantılı ticaret şirketleri ve işletmeleri kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesi de ekonomik bütünlük içinde değerlendirilmektedir. Örneğin, iki şirket de aynı kişilerce yönetiliyorsa arada ekonomik bütünlük olduğu kabul edilecektir.

 1. Ticaret Bakanlığına Verilen Yetkiler

Yapılan değişiklik ile, elektronik ticaretin gelişimini sağlamak ve adil rekabet ortamını korumak amacıyla, Ticaret Bakanlığına (“Bakanlık”) hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerini düzenleme ve aracılık sözleşmesinde olması gereken hususları belirleme yetkisi verilmiştir. Öte yandan, teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren durumlarda Bakanlık bilirkişi atama yetkisini haizdir.

Yine, denetlenebilirliğin ve denetimde etkinliğin sağlanabilmesini teminen aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcılara E-Ticaret Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmektedir. Bu değişiklikle beraber, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcıların, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlarını işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklama ve talep halinde Bakanlığa sunma yükümlülüğün kapsamı ve süresi artırılmıştır.

Son olarak, ticari elektronik ileti şikâyet başvurularının sonuçlandırılması sürecinde, ticari elektronik ileti göndericilerinin tespiti konusunda sorunlar yaşanmakta olduğundan, yaşanan bu sorunların ortadan kaldırılması ve şikayetlerin çok daha kolay ve hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilerin Bakanlıkça Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 1. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler ve Yaptırımlar

Düzenlemeyle, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; Değişiklik Kanunu ile net işlem hacmine bakılmaksızın bütün aracı hizmet sağlayıcıların uyması gereken yükümlülükler düzenlenmiş; belirtilen net işlem hacim eşiklerinin aşılması halinde ise her bir eşik bakımından ek yükümlülükler de öngörülmüştür. Bu eşikler sırasıyla yıllık net işlem hacmi olarak (i) on milyar Türk lirası, (ii) otuz milyar Türk lirası ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adet ve (iii) altmış milyar Türk lirası ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adet olarak düzenlenmiştir.

Net İşlem Hacmine Bakılmaksızın Bütün Aracı Hizmet Sağlayıcıların Uyması Gereken Yükümlülükler

 

YükümlülükAykırılık Halinde Yaptırım
Hukuka aykırı içeriklerin yayımdan kaldırılması: E-Ticaret Kanunu’nun 9. Maddesi, aracı hizmet sağlayıcıların hizmet
sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriklerdeki hukuka aykırılıklardan sorumlu olmadığını belirtmektedir. Bu sorumsuzluk
elektronik  ticaret  aracı  hizmet  sağlayıcı  olup  olmamaktan  bağımsız  olarak  tüm  aracı  hizmet  sağlayıcılar  için
geçerlidir. Bununla birlikte, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları tarafından
sağlanan içeriklerin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde içerikleri derhal yayımdan kaldırması ve yetkili kamuHer bir aykırılık için on bin Türk lirası ila yüz
kurum ve kuruluşlarına bilgi vermesi yükümlülüğü getirilmektedir.
binTürklirasıidariparacezası
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ayrıca hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeyeöngörülmektedir.
dayanan şikâyeti üzerine, elektronik ticaret hizmet  sağlayıcının şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu
kendisine ve hak sahibine bildirmekle; şikâyetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itiraz üzerine şikâyete konu ürünü
yeniden yayımlamakla yükümlüdür.
Kendi markalarını satışa sunmama: E-Ticaret Kanunu’na yeni eklenen Ek Madde 2/1(a) uyarınca elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcılar, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde
bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunmamak veya bu malların
satışına aracılık etmemekle yükümlüdürler. Bu malların, farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması halinde buAykırılığın  gerçekleştiği  tarihten  bir  önceki
ortamlar arasında erişim imkânı sunulması ve birbirinin tanıtımının yapılması da maddede yasaklanmıştır.
takvim yılına ait net satış tutarının yüzde beşi
Bununla birlikte, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden kişilerinoranında idari para cezası öngörülmektedir.
markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını haiz olduğu malların satışı ile dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve
elektronik kitap okuyucu cihazlar yukarıdaki yasaktan istisna tutulmaktadır.
Ek Madde 2/1(b)’ye aykırılık halinde yüz bin
Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların bilgilerini sunma ve doğrulama: Ek Madde 2/1(b) uyarınca elektronik ticaretTürk lirasından az olmamak üzere, aykırılığın
gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına
aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken
ait net satış tutarının on binde beşi oranında
belgelerdeki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkân sağlamakla ve Ek Madde
idariparacezasıöngörülmektedir.
2/1(ç) uyarınca elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler üzerinden veya ilgili
kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden doğrulamakla yükümlüdür.Ek madde 2/1(ç)’ye aykırılık halinde her bir
aykırılık için on bin Türk lirası idari para cezası
öngörülmektedir.
Markalarının tanıtım amaçlı kullanılmaması: Ek Madde 2/1(c) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veyaHer bir aykırılık için on bin Türk lirası ila yüz
elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanını almadanbinTürklirasıidariparacezası
bunların Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (“ETBİS”) kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarınıöngörülmektedir.
kullanarak çevrimiçi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunulması elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılar bakımından yasaklanmıştır.
Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunmama: Ek Madde 1 ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamada
bulunulması yasaklanmıştır. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya
zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamaların haksız ticari
uygulama olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.
Haksız  uygulamada  bulunulan  durumlar  ve
Bu kapsamda, örnek olarak mal veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gerekenelektronik  ticaret  hizmet  sağlayıcısı  başına
ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığıolmak  üzere  her  bir  uygulama  özelinde
tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz olarak yapılmaması; elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satışdeğişentutardaidariparacezası
fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmetöngörülmektedir.
satışına zorlanması haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilmiştir. Maddede sayılan haller örnek niteliğinde olup
her durumda uygulamanın “aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde
bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir
ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulama” olup olmadığı ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir.

Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi On Milyar Türk Lirasının Üzerinde Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Uygulanan İlave Yükümlülükler

 

YükümlülükAykırılık Halinde Yaptırım
Elektronik ticaret lisansı alma yükümlülüğü: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk Lirasının ve iptal ve
iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmekEkMadde   4/1uyarıncalisansalma
için Bakanlık’tan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Söz konusu değerlendirmede ekonomik bütünlük içinde
yükümlülüğüne  aykırılık  halinde  on  milyon
bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınmaktadır.
Türk  lirası  idari  para  cezası  uygulanır  ve
Değişiklik Kanunu ile E-Ticaret Kanunu’na eklenen Ek Madde 4 ile lisans ücretleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:aykırılığın  kaldırılması  için  altmış  günsüre
verilir.  Uyulmaması  halinde  bu  sefer  yirmi
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacminin;milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
ve  otuz  gün  süre  verilir.  Yine  aykırılığın
•  10 milyar TL – 20 milyar TL arasında olması halinde 10 milyar Türk lirasını aşan kısmının on binde üçü,ortadan kaldırılmaması halinde, bu sefer kırk
milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
•  20 milyar TL – 30 Milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutara ilave olarak, 20 milyar Türk lirasını aşanve aykırılığın ortadan kaldırılması için on beş
kısmın binde beşi,gün süre verilir. Bu son sürenin sonunda da
•  30 milyar TL – 40 milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 30 Milyar TL’yi aşan kısmınınaykırılık  ortadankaldırılmamışsa,  Bakanlık
yüzde biri,internet  sitesine  erişim  engellemesi  kararı
•  40 milyar TL – 50 milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 40 milyar TL’yi aşan kısmınınverebilir.  Erişim  engellemesi  kararına  karşı
yüzde beşi,sulhceza hakimliğinde itirazedilebilir. Sulh
•  50 milyar TL – 55 milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 50 milyar TL’yi aşan kısmınınceza hakimliği kararlarına Ceza Muhakemeleri
yüzde onu,Kanununda  öngörülen  prosedür  ile  itiraz
•  55 milyar TL – 60 milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 55 milyar TL’yi aşan kısmınınedilebilir.
yüzde on beşi,
•  60 milyar TL – 65 milyar TL arasında olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 60 milyar TL’yi aşan kısmının
yüzde yirmisi,
•  65 milyar TL’nin üzerinde olması halinde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, 65 milyar TL’yi aşan kısmının yüzde yirmi
beşi
oranında lisans ücreti ödenecektir. Bununla birlikte, lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri
üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmemektedir.
Verilerin kullanımına ilişkin sınırlandırmalar: Ek Madde 2/2(a) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar;Ek Madde 2/2(a)’ya aykırılık halinde aykırılığın
elektronik  ticaret  hizmet  sağlayıcı  ve  alıcıdan  elde  ettiği  verileri,  yalnızca  aracılık  hizmetlerinin  sunulması  amacıylagerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılma
kullanmakla yükümlüdür ve söz konusu verileri aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde veya diğerait net satış tutarının yüzde onuna kadar idari
elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet etmek için kullanamaz. Ekonomik bütünlükparacezasıöngörülmektedir.
içinde bulunulan diğer kişiler de bu değerlendirmeye tabidir.
Ek Madde 2/2(b)’ye aykırılık halinde her bir
Ek Madde 2/2(b) uyarınca  elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar; elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışlarıelektronik ticaret hizmet sağlayıcı için beş yüz
dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkinbinTürklirasıidariparacezası
şekilde erişim sağlamasına teknik imkân sunmakla yükümlüdür.öngörülmektedir.
Ortamlar arası geçiş sağlamama: Ek Madde 2/2(c) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar kendine aitEk Madde 2/2(c)’ye aykırılık halinde on milyon
elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapamaz. Bu yükümlülüğünTürk lirası idari para cezası öngörülmektedir.
kapsamına net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları arasındaki geçişler dahil değildir. Ekonomik bütünlük
içinde bulunulan diğer kişiler de bu değerlendirmeye tabidir.
Pay değişikliklerini bildirme: Ek Madde 2/2(ç) ve (d) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, borsada kaydenEk  Madde  2/2(ç)  ve (d)’ye  aykırılık  halinde
izlenen payları hariç olmak üzere, şirket ortaklarının yüzde beş ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini, bu oranlarasüresi içinde yapılmayan her bir bildirim için bir
ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlık’a bildirmekmilyon   Türk   lirası   idari   para   cezası
zorundadır. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu paylarıöngörülmektedir.
devretmesi halinde; kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay defterine işlendiği tarihten itibaren
bir ay içinde bu işlemleri Bakanlık’a bildirmekle yükümlüdür.
Bağımsız  denetim  raporlarının  Bakanlık’a  sunulması:  Ek  Madde  2/2(e)  uyarınca  elektronik  ticaret  aracı  hizmetEk Madde 2/2(e)’ye aykırılık halinde bir milyon
sağlayıcılar bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan raporları Bakanlık’a göndermekle yükümlüdür. Raporda elektronikTürk lirası idari para cezası öngörülmektedir.
ticaret aracı hizmet sağlayıcının faaliyetleri, yönetim ve organizasyon yapısı, mevcut pay sahipleri ve bunların pay oranları
ile iştirakleri ve iştirakleri nezdindeki pay oranları, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi bilgileri, finansal tabloları veEk Madde 2/2(f)’ye aykırılık halinde yüz bin
finansal durumu ve E-Ticaret Kanunu’ndaki belirli yükümlülüklere uyumu bulunmalıdır.Türk lirasından az olmamak üzere, aykırılığın
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ayrıca Ek Madde 2/2(f) uyarınca elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların içerikleri ilegerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına
ilgili mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen aykırılıkları içeren raporu daait net satış tutarının on binde beşi oranında
Bakanlık’a sunmakla yükümlüdür.idari para cezası öngörülmektedir.

Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi Otuz Milyar Türk Lirasının ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 Adedin Üzerinde Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Uygulanan İlave Yükümlülükler

YükümlülükAykırılık Halinde Yaptırım
Reklam  ve  promosyon  harcama  sınırlandırmaları: Yeni  eklenen  Ek  Madde  2/3(a)  ve  (b)  ile  reklam  ve
kampanya/promosyon  harcamaları  için  belirli  sınırlar  öngörülmüştür.  Bu  kapsamda  elektronik  ticaret  aracı  hizmet
sağlayıcılar net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış
tutarın:
•  30 milyar TL’lik kısmı için yüzde 2
•  30 milyar TL’nin üstündeki kısım için binde 3
oranında reklam, promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkanlar için harcaması yapabilecektir.Ek Madde 2/3(a) ve (b)’ye aykırılık halinde
Reklam harcamaları için yukarıdaki şekilde belirlenen bütçe ekonomik bütünlük içinde bulunulan elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların toplam reklam harcamalarının üst limitini oluşturmaktadır. Buanılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın
bütçe, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar arasında net işlem hacmine katkılarıyüzde onundan az olmamak kaydıyla sınırı
oranında paylaştırılıp, bir takvim yılında üçer aylık dönemlerde en fazla 1/4 oranında kullanılabilecektir.aşan tutarın on katı tutarında idari para cezası
öngörülmektedir.
Promosyon ve benzeri imkanlara ilişkin harcama bütçesi de elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük
içinde  bulunduğu  kişiler  tarafından  elektronik  ticaret  pazar  yerindeki  alıcı  ve  elektronik  ticaret  hizmet  sağlayıcılara
yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturmaktadır ve bu bütçe bir takvim yılında üçer aylık dönemlerde en fazla 1/4
oranında kullanılabilecektir.
Son olarak, ekonomik bütünlük içinde bulunulan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıların hiçbiri toplam reklam harcamalarının veya diğer promosyon harcamalarının toplam bütçesinin %20’sinden
fazla pay alamayacaktır.
Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini kısıtlamama: Ek Madde 2/3(c) uyarınca elektronik ticaret aracıEk Madde 2/3(c) uyarınca haksız uygulamada
hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan malbulunulan  her  bir  elektronik  ticaret  hizmet
veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaz, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz vesağlayıcı için iki yüz elli bin Türk lirası idari
bunlara imkân sağlayan hükümlere aracılık sözleşmelerinde yer veremez.para cezası öngörülmektedir.

Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi Altmış Milyar Türk Lirası ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 Adedin Üzerinde Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Uygulanan İlave Yükümlülükler

YükümlülükAykırılık Halinde Yaptırım
Elektronik para ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin sınırlandırmalar: Yeni eklenen Ek Madde 2/4(a) uyarınca, elektronikEk Madde 2/4(a) ve (b)’ye aykırılık halinde on
ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık hizmeti sundukları elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredilimilyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulundukları bankalar, finansalve aykırılığın kaldırılması için altmış gün süre
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketlerinin, kredi verme işlemleri dâhilverilir.  Uyulmaması  halinde  bu  sefer  yirmi
sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlaması yasaklanmıştır.milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
ve  otuz  gün  süre  verilir.  Yine  aykırılığın
Benzer şekilde Ek Madde 2/4(b)(1) uyarınca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, kendileri ile aynı ekonomik bütünlükortadan kaldırılmaması halinde, bu sefer kırk
içinde  yer  alan  e-para  kuruluşları  tarafından  ihraç  edilen  e-paraların  ödeme  aracı  olarak  kabulüne  ilişkin  faaliyettemilyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
bulunulmasına imkân sağlaması yasaklanmıştır.ve aykırılığın ortadan kaldırılması için on beş
gün süre verilir. Bu son sürenin sonunda da
Ek Madde 2/4(b)(2) uyarınca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, kapalı devre istisnasından faydalanarak buaykırılık  ortadan  kaldırılmamışsa,  Bakanlık
kapsamda hizmet sunamaz ve ekonomik bütünlük içinde olduğu ödeme kuruluşu veya e-para kuruluşlarından bu türinternet  sitesine  erişim  engellemesi  kararı
hizmetler  sağlayamaz.  Dolayısıyla,  elektronik  ticaret  aracı  hizmet  sağlayıcılarının  cüzdan  ve  benzeri  uygulamalarıverebilir.  Erişim  engellemesi  kararına  karşı
kendilerinin doğrudan veya aynı ekonomik bütünlük içinde oldukları kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirmeleri mümkünsulh ceza hakimliğinde itiraz edilebilir. Sulh
olmayacak ve bu tür uygulamalar için aynı ekonomik bütünlük içinde olmadıkları kuruluşlardan hizmet almaları gerekecektir.ceza hakimliği kararlarına Ceza Muhakemeleri
Burada sayılan yükümlülükler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaretKanununda  öngörülen  prosedür  ile  itiraz
aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösterenedilebilir.
elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında da uygulanacaktır.
Faaliyet sınırlandırması: Ek Madde 2/4(c) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları kendi aracılık hizmetiEk Madde 2/4(c)’ye aykırılık halinde yukarıda
sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışları, kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışlarıaçıklandığı şekilde yaptırım uygulanmaktadır.
ile elektronik ticaret dışındaki satışları dışındaki satışlara ilişkin olarak eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve
posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz.
Ortamlar  arası  geçiş  sağlamama: Ek  Madde  2/4(ç)  uyarınca  elektronik  ticaret  aracı  hizmet  sağlayıcı  mal  veyaEk  Madde  2/4(ç)’ye  aykırılık  halinde  yirmi
hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması durumunda, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelikmilyon   Türk   lirası   idari   para   cezası
sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içindeöngörülmektedir.
bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde de bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz
ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

Yukarıdaki kısıtlamalar, elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa konu ürünlerin yine yalnızca bayi ve acenteler tarafından satışının yapıldığı elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmayacaktır.

Yaptırımlar bakımından ise, yukarıda belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına rağmen, Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde tekrarı hâlinde bir önceki cezanın iki katı; yukarıda belirtilen idari para cezalarına ilişkin fiillerin, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi hâlinde söz konusu cezalar on katı idari para cezası olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı, bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedi aşmayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar veya hizmet sağlayıcılar bakımından beş yüz milyon Türk lirasını geçemeyecektir.

Bununla birlikte, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemler ile aykırılık gerçekleştirilmesi halinde beş yüz milyon Türk liralık bu sınırlama uygulanmayacaktır.

 

 1. Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler

Değişiklik Kanunu ile getirilen Ek Madde 3 ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların bazı yükümlülüklerinin kıyasen elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar bakımından da uygulama alanı bulacağı belirtilmiştir (Bkz. II.4.(i), (ii) ve(iii)). Önemle belirtmek gerekir ki, bu yükümlülükler toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında uygulanmayacaktır.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, olumlu irade beyanını yazılı şekilde ya da elektronik ortamda almadığı sürece, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markası kullanılarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır.

Bu yükümlülük dışındaki ek yükümlülükler belirli eşiklere göre kademeli olarak belirlenmiştir:

i. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri:

Yukarıda açıklanan Ek Madde 2/2-(a) ve (b) hükümleriyle öngörülen verilerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yükümlülükler ile yukarıda açıklanan Ek Madde 2/2-(f) hükmü uyarınca içeriklerdeki mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen aykırılıkları içeren raporu hazırlama ve Bakanlık’a sunma yükümlülüğü kıyasen anılan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları için de uygulanacaktır. Yine Ek Madde 4 uyarınca, anılan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları da elektronik ticaret lisansı ödemekle yükümlüdürler. Lisans ücreti yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanır. Eşiklerin hesaplanmasında ekonomik bütünlük içerisindeki kişilerin satışları ile yurt dışına yapılan satışlar dikkate alınmamaktadır.

ii. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri:

Yukarıda açıklanan Ek Madde 2/3-(a) ve (b) hükümleri uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları için belirlenen reklam ve promosyon harcaması sınırlandırmaları kıyasen bu elektronik hizmet sağlayıcıları bakımından da uygulanacaktır.

iii. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri:

Yukarıda açıklanan Ek Madde 2/4-(a) ve (b) hükümleri uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülen bankacılık ve elektronik para sınırlandırmaları ile Ek Madde 2/4-(ç) hükmü uyarınca ortamlar arası geçiş yasağı kıyasen uygulanacaktır.

Yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımları E-Ticaret Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir. 6. maddede bazı yaptırımların sadece elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yönelik olarak belirlense dahi E-Ticaret Kanunu’na eklenen Ek Madde 3 uyarınca elektronik ticari hizmet sağlayıcıya, sahip olduğu net işlem hacmi dikkate alınarak, Ek Madde 2 ile elektronik ticari aracı hizmet sağlayıcıya getirilen yükümlülüklere uyma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle E-Ticaret Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenen yaptırımların elektronik ticari hizmet sağlayıcı açısından da kıyasen uygulanacağı düşünülmektedir.

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında EK Madde 2/3-(a) ve (b) hükümlerinin uygulanması düzenlenmektedir. Böylelikle, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların aşırı reklam, maliyet altı satış ve çapraz sübvansiyon benzeri uygulamalarla piyasadaki rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerde bulunarak sektördeki konumunu güçlendirmesinin ve bu suretle oluşan yıkıcı rekabetin önlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. Geçiş Hükümleri

Değişiklik Kanunu’nun, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek veri taşınabilirliğine ilişkin Ek Madde 2/2-(b) hükmü ve Bakanlık’a ilan yükümlülüğü öngören Ek Madde 2/10 hükmü ile Ek madde 4 hükümleri dışındaki hükümleri, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar kendi markalarının satışını yasaklayan Ek Madde 2 1-(a) hükmü, banka ve elektronik paraya ilişkin faaliyetlere sınırlandırma getiren Madde 2/4-(a) ve (b) hükümlerine ve taşıma işlerine ilişkin faaliyet sınırlandırması getiren Madde 2/4-(c) hükmüne 1 Ocak 2024 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdür.

Elektronik ticaret lisansı alınmasına ilişkin yükümlülükler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilmelidir.

Son olarak, Değişiklik Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce aracı hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerlerindeki hizmet sağlayıcılar arasında akdedilen aracılık sözleşmeleri 6 ay içerisinde E-Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmelidir.

III. SONUÇ

Yukarıda da açıkladığı üzere, Değişiklik Kanunu ile, (i) e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek

 • pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve (iii) pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara birçok yeni yükümlülük getirilmiştir. Bu nedenle değişikliklerin ilgilendirdiği şirketlerin yukarıda bahsedilen tarihleri de göz önüne alarak uyum süreçlerini bir an önce başlatmaları gerekmektedir.

 

More from Güner Law Office