Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Publishing firms

Legal Developments worldwide

Digital privatkopiering og venners venner

November 2010 - Intellectual Property. Legal Developments by Kluge Advokatfirma DA.

More articles by this firm.

På forespørsel vil jeg i denne artikkelen gjengi og illustrere det forslag til endring av privatkopieringsregelen i åndsverkloven § 12 som fremsettes i min egen doktoravhandling fra 2009.

[Digital privatkopiring, Gyldendal akademiske forlag 2009, jf. omtale i Lov&Data 101/2010:8.] Det nødvendiggjør for det første en kort presentasjon av bakgrunnen for forslaget – hvorfor jeg mener en endring er nødvendig (pkt. 2). Dernest vil jeg presentere to mulige løsningsforslag, før jeg utdyper og illustrerer det jeg selv gĂĄr inn for i avhandlingen (pkt. 3). Det presiseres at forslaget gjelder adgangen til digital privatkopiering.  

2. Hvorfor § 12 bør endres i digital sammenheng

2.1. «Tretrinnstesten» som skranke for nasjonalt handlingsrom

Opphavsretten er i stor grad bundet opp i internasjonale konvensjoner som begrenser statenes handlingsrom ved utformingen av nasjonal rett. En viktig skranke er i så måte den såkalte «tretrinnstesten». Formelt sett er tretrinnstesten en folkerettslig skranke for statenes adgang til å begrense opphavsmannens eneretter i nasjonal rett. Den setter altså grenser blant annet for låneregler, slik som åndsverkloven § 12. Blant de internasjonale konvensjonene Norge formelt er bundet av, gjenfinner vi tretrinnstesten både i Bernkonvensjonen og i EUs opphavsrettsdirektiv (direktiv 2001/29/EF). I tillegg finnes den i WCT, WPPT og TRIPS.

Read more...


For more information please visit www.kluge.no