Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Norway

The Legal 500 Hall of Fame Icon The Legal 500 Hall of Fame highlights individuals who have received constant praise by their clients for continued excellence. The Hall of Fame highlights, to clients, the law firm partners who are at the pinnacle of the profession. In Europe, Middle East and Africa, the criteria for entry is to have been recognised by The Legal 500 as one of the elite leading lawyers for seven consecutive years. These partners are highlighted below and throughout the editorial.
Click here for more details

Norway > Legal Developments > Law firm and leading lawyer rankings

Editorial

En kombinasjon av Kvikk Lunsj og Påske Krim i Oslo tingrett

Oslo tingrett avsa den 29. oktober 2010 dom i tvisten mellom Kraft Foods og Juritzen Forlag vedrørende Juritzen Forlags bruk av bokomslag på boken PÅSKE KRIM i 2009, og mulig bruk av lignende bokomslag på en tilsvarende bok i 2011. Saken reiser flere spørsmål, blant annet KVIKK LUNSJ-emballasjens beskyttelsesomfang og forholdet til afrikanske statsflagg.

Tingretten la til grunn at KVIKK LUNSJ-emballasjen var innarbeidet. Den var følgelig vernet uavhengig av Kraft Foods varemerkeregistreringer. KVIKK LUNSJ sin sterke posisjon i markedet ble vektlagt som et argument for at emballasjen var beskyttet. Det ble særlig fremhevet at KVIKK LUNSJ-emballasjens karakteristiske trekk er de tre fargestripene og den røde trekanten i hjørnet.

Innarbeidelsesvernet gjelder først og fremst sjokoladeprodukter. Retten måtte derfor ta stilling til om dette vernet også omfattet trykksaker i form av bokomslag, jf. det såkalte Kodak-vernet for velkjente varemerker.

Tingretten fremhevet at det er en stor grad av likhet mellom 2009-omslaget og KVIKK LUNSJ-emballasjen. Den langvarige innarbeidingen ble vektlagt av retten som et moment i vurderingen av kjennetegnskraften til KVIKK LUNSJ-emballasjen.

Rettens videre vurdering av om det foreligger en urimelig utnyttelse av KVIKK LUNSJ-emballasjens anseelse eller særpreg bærer i stor grad preg av å være en markedsføringsrettslig vurdering.

I den forbindelse vektlegger retten det faktum at en stor del av omsetningen av KVIKK LUNSJ skjer i forbindelse med påsken. Dette må få betydning for vurderingen av om Kodak-vernet måtte strekkes til også å omfatte bokomslag som har en særlig tilknytning til påsken. Retten konkluderer etter dette med at omsetningskretsen vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom Kraft Foods og Juritzen Forlag. Det var derfor ikke urimelig å nekte Juritzen Forlag å benytte bokomslag som utnytter KVIKK LUNSJ-emballasjen i markedsføringen.

Tingretten avfeier relativt kontant Juritzen Forlags anførsler om forholdet mellom Kraft Foods sitt varemerke og afrikanske statsflagg. Det samme gjelder anførslene relatert til Kraft Foods sin bruk av "Gullruter" som navn på et annet produkt, samt at KVIKK LUNSJ er en etterligning av sjokoladen "KitKat". Dette var forhold tingretten mente ikke hadde betydning for vurderingen av nærværende sak. I dommen gis det dessuten uttrykk for at Juritzen Forlag har fokusert i for stor grad på de tre fargestripene uten å ta hensyn til KVIKK LUNSJ-emballasjen i sin helhet.

Juritzen Forlag anførte også ytringsfriheten som grunnlag for frifinnelse. Tingretten gir imidlertid, under henvisning til juridisk teori, uttrykk for at kommersielle ytringer kun har vern med hensyn til ytringens informasjonsverdi. I det foreliggende tilfellet var bokomslaget valgt for å fremme salget, hvilket ligger utenfor ytringsfrihetsvernet i denne typen forhold. Det er på det rene at dommen ikke på noen måte forbyr Juritzen Forlag å utgi bokens innhold. Det eneste dommen forbyr, er at Juritzen Forlag benytter et bokomslag som gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom Juritzen Forlag og Kraft Foods.

Slik vi vurderer saken handler den først og fremst om varemerkebruk, nærmere bestemt om bruk på en bokemballasje kan ansees som varemerkebruk. Dette forholdet er, etter hva vi kan se, ikke behandlet i særlig grad i dommens premisser.

Et interessant spørsmål er imidlertid om bruken av PÅSKE KRIM-bokomslagene er i strid med god markedsføringsskikk etter markedsføringsloven. Artikkelen er skrevet av partner/advokat Felix Reimers og advokatfullmektig Thomas Hagen, Advokatfirmaet Grette DA.


For more information please visit www.grette.no

Interview with...

Law firm partners and practice heads explain how their firms are adapting to clients' changing needs

International Law Firm Networks

International comparative guides

Giving the in-house community greater insight to the law and regulations in different jurisdictions.

Select Practice Area

GC Powerlist -
Europe

International Law Firm Networks