Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Norway

The Legal 500 Hall of Fame Icon The Legal 500 Hall of Fame highlights individuals who have received constant praise by their clients for continued excellence. The Hall of Fame highlights, to clients, the law firm partners who are at the pinnacle of the profession. In Europe, Middle East and Africa, the criteria for entry is to have been recognised by The Legal 500 as one of the elite leading lawyers for seven consecutive years. These partners are highlighted below and throughout the editorial.
Click here for more details

Norway > Legal Developments > Law firm and leading lawyer rankings

Editorial

Digital privatkopiering og venners venner

På forespørsel vil jeg i denne artikkelen gjengi og illustrere det forslag til endring av privatkopieringsregelen i åndsverkloven § 12 som fremsettes i min egen doktoravhandling fra 2009.

[Digital privatkopiring, Gyldendal akademiske forlag 2009, jf. omtale i Lov&Data 101/2010:8.] Det nødvendiggjør for det første en kort presentasjon av bakgrunnen for forslaget – hvorfor jeg mener en endring er nødvendig (pkt. 2). Dernest vil jeg presentere to mulige løsningsforslag, før jeg utdyper og illustrerer det jeg selv gĂĄr inn for i avhandlingen (pkt. 3). Det presiseres at forslaget gjelder adgangen til digital privatkopiering.  

2. Hvorfor § 12 bør endres i digital sammenheng

2.1. «Tretrinnstesten» som skranke for nasjonalt handlingsrom

Opphavsretten er i stor grad bundet opp i internasjonale konvensjoner som begrenser statenes handlingsrom ved utformingen av nasjonal rett. En viktig skranke er i så måte den såkalte «tretrinnstesten». Formelt sett er tretrinnstesten en folkerettslig skranke for statenes adgang til å begrense opphavsmannens eneretter i nasjonal rett. Den setter altså grenser blant annet for låneregler, slik som åndsverkloven § 12. Blant de internasjonale konvensjonene Norge formelt er bundet av, gjenfinner vi tretrinnstesten både i Bernkonvensjonen og i EUs opphavsrettsdirektiv (direktiv 2001/29/EF). I tillegg finnes den i WCT, WPPT og TRIPS.

Read more...


For more information please visit www.kluge.no

Interview with...

Law firm partners and practice heads explain how their firms are adapting to clients' changing needs

International Law Firm Networks

International comparative guides

Giving the in-house community greater insight to the law and regulations in different jurisdictions.

Select Practice Area

GC Powerlist -
Europe

International Law Firm Networks